Integritetspolicy

Hos Reventia AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vår integritetspolicy beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på gdpr@reventia.se.
‎ ‎

1.    Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att

 • veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

2.    Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Reventia AB, org. nr 556695-7311,

är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.‎
‏‏‎ ‎

3.    Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det finns olika syften för respektive personkategori när det gäller behandling av personuppgifter. För dig som registrerad ska det framgå tydligt varför vi har dina personuppgifter och även hur länge vi sparar dem. Det krävs stöd i GDPR och Dataskyddslagen för att behandla personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi har uppgifter för varje personkategori och hur länge vi sparar personuppgifter.

 • Personuppgifter utifrån kundrelationer

Vi behandlar personuppgifter utifrån kundrelationer. För att kunna ingå avtal samlar vi in information som du direkt eller indirekt lämnar till oss. Efter det att kundrelationen har upphört behöver vi av rättslig förpliktelse, exempelvis enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, spara kunduppgifterna i 10 år.

 • Personuppgifter utifrån potentiella kunder

Vi samlar in personuppgifter som underlag för att kunna lämna offerter och ta ställning till nya samarbeten. Leder denna kontakt inte till en affärsförbindelse sparas personuppgiften enligt berättigat intresse i 2 år.

 • Personuppgifter utifrån anställning

Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att hantera våra anställningar. Detta kan avse namn, personnummer, adress, bankuppgifter. Utöver detta kan uppgifter om allergier och kost finnas registrerade för smidig administration vid bokning av kurser och resor. Bilder på de anställda finns på www.reventia.se och på Reventias sociala kanaler Facebook och Instragram. Efter det att anställningen upphört sparar vi enligt rättslig förpliktelse personuppgifterna i 10 år.

 • Personuppgifter utifrån praktikplats hos Reventia

Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att ingå avtal med den yrkeshögskola eller dylikt, som är motpart vid aktuell praktik. Efter avslutad praktik sparas personuppgiften enligt berättigat intresse i 2 år.

 • Personuppgifter utifrån leverantörsrelationer

Vi för register över kontaktpersoner hos leverantörer vi handlar med. Detta i syfte att förenkla och förbättra affärsrelationen. Efter avtalet upphört sparar vi enligt avtal uppgifterna i 10 år.
‏‏‎ ‎

4.    Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
  ‏‏‎ ‎

5.    Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster – företag som hanterar molnbaserad lagring, nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar
 • Programvaror – företag som levererar program nödvändiga i vårt arbete, exempelvis redovisningsprogram och deklarationsprogram
 • Medlemsfrågor gällande våra anställda – branschorganisationer som hanterar medlemskap för våra anställda.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t ex för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller misstanke om brott.

‏‏‎ ‎
6.    Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet som exempelvis loggfiler. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.
‏‏‎ ‎

7.    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
‏‏‎ ‎

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ut registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas i de fall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i det fall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen samt från konsumenträttslagstiftningen.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi skriftligen motivera det.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Tänk på att du alltid har möjlighet att avregistrera dig från våra e-postutskick. Detta gör du genom att skicka ett mail till gdpr@reventia.se.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

8.    Hur hanterar vi personnummer?‎ ‎

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktningsvärt skäl.
‎‏‏‎ ‎

9.    Cookies
‏‏‎ ‎

Vår webbplats använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).
Vår sida använder sig enbart av cookies som är nödvändiga av tekniska och säkerhetsmässiga skäl.
Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande cookies av tekniska skäl), dock så fungerar ej Reventia Online med cookies avaktiverat.
I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

10. Hur skyddas dina personuppgifter?
‏‏‎ ‎

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
‏‏‎ ‎

11. Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
‏‏‎ ‎

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
‏‏‎ ‎

12. Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn?
‏‏‎ ‎

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att informeras via www.reventia.se eller e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Det kan exempelvis gälla ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Hur vill du ha det? Tycker du det här med bokföring och redovisning endast är något nödvändigt ont? Vill du ägna dig åt det du är bra på? Självklart! Vi bygger upp en modern struktur där du via ett enkelt knapptryck på din mobil attesterar underlagen. Resten sköter vi.

Kanske vill du göra några moment själv? Inga problem. Vi skräddarsyr en lösning som utgår från dina unika behov.

Kollektivavtal, Fora, semesterlöneskuld… Kryper det i kroppen? Löner är ett kapitel för sig. Inom detta område gäller det att hålla sig uppdaterad då lagar, kollektivavtal, pensionsavtal m.m. förändras hela tiden. Väljer du oss så kan du tryggt släppa dessa bitar till våra erfarna lönekonsulter. Vi jobbar självklart i moderna lönesystem där dina anställda har möjligheten att rapportera sina tider digitalt och få sina lönebesked tryggt och enkelt i sina mobiler. Självklart skräddarsyr vi även dessa tjänster utifrån dina behov.

Vi kommer alltid arbeta för att upprätta ditt företags bokslut och deklaration enligt de lagar och normer som finns för just din företagsform. Vi väljer moderna programvaror som gör vårt arbete till en trygg och säker process för dig som kund.

I takt med att digitaliseringen och automatiseringen ökar så tror vi att behovet av möten mellan människor kommer att bli allt viktigare. Om du vill så tar vi oss tid att förklara, analysera och ge råd om hur du ska lyckas nå dina mål med just ditt företag.

Vi har utöver de traditionella redovisningstjänsterna även en bred kompets inom kvalificerade tjänster så som skatterådgivning, bolagsadministration, start samt avveckling av bolag, byte av bolagsform, överlåtelser och har även ett brett närverk inom revision, person- och sakförsäkringar, fastighetsmäkleri samt juridisk rådgivning.